2017حسين الديك"الوعد$وعد Hussein El Deek.Alwaed-waed lyricsInet-as m-ad yas
Inet-as m-ad yas
Inet-as m-ad yas
Helkeɣ ḥezneɣ fell-as

Inet-as m-ad yas
Inet-as m-ad yas
Inet-as m-ad yas
Fell-as ttruɣ kul as

Iruḥ el wali yebbi el babur
YebƐed fell-i yezger lebḥur

Iruḥ el wali yebbi el babur
YebƐed fell-i yezger lebḥur

Rebbi el ɛali ḥareb fell-as
Ɛziz fell-i ma yeƐreq mel-as

Rebbi el ɛali ḥareb fell-as
Ɛziz fell-i a Rebbi ma yeɛreq mel-as

-- refrain --

D ggas n-lɛid el jiran ferḥen
Netta d-awḥid a Rebbi ma nekni neḥzen

D ggas n-lɛid medden ferḥen
Netta d-awḥid a Rebbi nekni neḥzen

Rebbi rrit-id berka-t ttaḥwas
fetḥ-as abrid inchallah ad yuɣal yiwen was

Rebbi rritid berka-t ttaḥwas
Fetḥ-as abrid inchallah ad yuɣal yiwen was

-- refrain --

Ma d Rebbi irad nettraju el mektoub
Ar aasa werƐad ul-iw inub

Ma d Rebbi irad nettraju el mektoub
Ar aasa werƐad ul-iw inub

Elweḥc-is izad am el ḥares
Ugi as itt iƐad ad iruḥ neɣ ad nas

Elweḥc-is izad am el ḥares
Ugi as itt iƐad ad iruḥ neɣ ad nas

-- refrain --

Di leɛwacer, el jiran zhan
Nekni d aḥebar a rebbi ma d netta yhan

Di leƐwacer, el jiran zhan
Nekni d aḥebar a rebbi ma d netta yhan

Yerwa anemdar dunit yekfayas
seɣzef-as leƐmer inchallah ad yuɣal yiwen was

Yerwa anemdar dunit yekfayas
Seɣzef-as leƐmer a Rebbi m ad yuɣal yiwen was.
Social Link's
Ads
Last Downloaded songs
Top Downloaded songs
How download ?
For download free .mp3
1.Press download button
2.Awaiting downloading finish,
3.And download for free .mp3