Free Download Rev Nkomfa - Sewundivuyisile mp3


Rev Nkomfa - Sewundivuyisile
Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Rev Nkomfa - Ndoyenza
Disclaimer: No copyright infringement intended. -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Rev Nkomfa - EGetsemane
Disclaimer: No copyright infringement intended. -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Rev Nkomfa - UnguThixo wenyaniso (He is not a man)
Disclaimer: No copyright infringement intended -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Rev Nkomfa - Unabantu bakho Thixo
Unabantu bakho Thixo, ngamaxesha onke. Ubagcina ubancede endaweni zonke. Bakuwela imilambo ubanabo wena Bakutshiswa ngemililo Ubanabo wena. Bakhangela kuwe Nkosi Abo bantu bakho Babulele...


Rev Nkomfa - Bek'ithemba lakho kuye (Lo ubizwa nazinzulu)
Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Rev Nkomfa - Thixo Akunangqaleko (ft. Betusile Mcinga)
Thixo akunangqaleko, Thixo akungqibeko; Ukho endaweni zonke, Ukho ngamaxesha onke. Phaya ezinkwenkwezini, Ukho wena ezulwini; Wab' ukade sel' ukhona, Xa zingekabikho zonke. Zoda zigqibeke...


Rev. Nkomfa Mkabile - Thixo Ova Izikhungo
Thixo ova izikhungo Obaxhas'abantu bakho Othe wena kule ntlango Wakhokhel'oobawo wethu. Naanga amadinga ethu Siwabeka phambi kwakho Naazi nezikhungo zethu Siphe impendulo yakho....


Rev Nkomfa - Ulihlathi lethu Thixo
Ulihlathi leth' uThixo, Ungamandla ethu yena; Ekuxakekeni konke, Uluncedo ngenyaniso. UYehova wemikhosi, UnguThixo wethu yena; Uyinqaba, unamandla, Sophephela kuye thina. Hymn 36 - Xhosa...


Rev Nkomfa - He will understand
Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Siyabonga Nyambose - Ma-Uvele
Disclaimer: No copyright infringement intended. -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Abahlabeleli base Wesile - Nzulu yemfihlakalo
Nzulu yemfihlakalo! Nzulu yesimanga! Ezalise umhlaba, Nesibhakabhaka. Le nzulu yesimanga, NgokaThix' uNyana; Oweza ebantwini, ngokubasindisa. Wabon' uluntu lonke Luwe esonweni; Imiphefumlo...


Bulelani Koyo - Lizalise idinga lakho
Lizalis'idinga lakho, Thixo Nkosi yenyaniso Zonk'intlanga, zonk'izizwe Ma zizuze usindiso Amadolo kweli lizwe Ma kagobe phambi kwakho Zide zithi zonk'ilwimi Ziluxel'udumo lwakho...


Rev Nkomfa - Phefumlela Thixo wethu
Phefumlela Thixo wethu, Xa sithandazayo kuwe; Sidalel' ubom' obutsha, Ma sikhanyiselwe nguwe. Z'usinyamezele Bawo, Sakuxakwa yintliziyo, Ethi nok' indlel' iyazi, Ib' ithanda ukunxaxha. ...


Rev Nkomfa - Ndiyakhala kuwe Nkosi
Ndiyakhala kuwe, Nkosi Bawo oyiNgcwele, ndive Kobu bugxwayiba, ndive Ekweneni kweli lizwe. Ndaphambuka emendweni, Ndalushiy'ufefe lwakho, Kwezi ntanda-buzo zimbi Se ndeyele, ndiyatshona. ...


TACC Mkabile with Rev Komfa - Khanyisa Ngonyama
TACC Mkabile with Rev Komfa - Khanyisa Ngonyama giving an item during the Apostle Day Celebration 2012 in East London.


Rev Nkomfa - Bulelani
Bulelani kuYehova, Kuba elungile; Kuba ububele baKhe Bubobaphakade. Ndamemeza kuYehova, Ndandisengxingweni; Wandinceda wandibeka Endawen' ebanzi. Ingecala lam iNkosi, Iya kundinceda;...


Rev Nkomfa - Kantingokuswel' Amandla (Kade Nkosi ndizizama)
Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Ndiliyakayaka
African Gospel Music.


TACC Mkabile with Rev. Nkomfa ft NGC - Baba uwuqalile Umsebenzi
TACC Mkabile with Rev. Nkomfa ft NGC - Baba uwuqalile Umsebenzi giving an item during the Apostle Day Celebration 2011 in East London during on the Ordination of the Apostles.


Rev Nkomfa - Owandifela eCalvary (Akasoze andidele)
Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Malibongwe Gcwabe- Bakhangela
Masikhangeleni kuye, Bazalwane. Ngezikhathi zonke! Disclaimer: No copyright infringement intended! -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Veliswa - Hlobo luni lwabantu olu
Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com Disclaimer: No copyright infringement intended - file was shared for entertainment purposes only.


Siyabonga Nyambose - Yesu Wena Ungumhlobo
Disclaimer: No copyright infringement intended. - video upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Bulelani Koyo - Ndiyabonga
Discaimer: No copyright infringement intended -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Butho & Yolanda Vuthela - 08 Imisebenzi yakho
Butho & Yolanda Vuthela - Ewe Nkosi Album -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Butho & Yolanda Vuthela - 01 Ungavumi Yesu
Butho & Yolanda Vuthela - Ewe Nkosi -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Butho & Yolanda Vuthela - 11 Umlilo Ongcwele
Butho & Yolanda Vuthela - Ewe Nkosi Album -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Butho & Yolanda Vuthela - 03 Oh Bless Me Now
Butho & Yolanda Vuthela - Ewe Nkosi Album -Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com.


Social Link's
Ads
Last Downloaded songs
Top Downloaded songs
How download ?
For download free Rev Nkomfa - Sewundivuyisile.mp3
1.Press download button
2.Awaiting downloading finish,
3.And download for free Rev Nkomfa - Sewundivuyisile.mp3