Treponem Pal 1993 french tv : Stoned (live) lyrics