Samey - v dalke vidim svietit sidlisko ([email protected]) lyrics